วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                                                                               วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มี แหล่งการเรียนรู้

 และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยท้องถิ่นร่วมประสานบริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                         พันธกิจ

                        1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                        3.ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                        2.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                        4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                        5.ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                        6.ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                        7.ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา                                                                  
Comments