กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑.  นายเข็มชัย  ก้อมมะณี                                                                    ประธานกรรมการ

๒.  นางประภาพร  ก้อมมณี          ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ

๓.  นางพิศมัย  ดาหอม               ผู้แทนครู                                              กรรมการ       

๔.  นางสมพิศ  อินทะบุญศรี         ผู้แทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ         

๕.  นายผาง  ทามูล                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    กรรมการ        

๖. นางนงลักษณ์  ดูลา                ผู้แทนศิษย์เก่า                                         กรรมการ

๗. นายแสงจันทร์  สืบสุนทร         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา                    กรรมการ

๘. นายธงชัย หุมแพง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

๙. นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ              ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                 กรรมการและเลขานุการ

Comments