ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านคอนสา            

          โรงเรียนบ้านคอนสา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  20 พฤษภาคม 2506 มีเนื้อที่ 18 ไร่ ซึ่งราษฎรได้จับจองไว้ให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 43 คน ครูใหญ่คนแรกชื่อนายโสภณ นันที ซึ่งทำหน้าที่สอนด้วย ราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคาร ชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคา ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมตามลำดับดังนี้                    

          พ..2510 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1. ขนาด 2 ห้องเรียน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 50,000 บาท  (องค์การฯ)

          ..2519 ได้รับงบค่าประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1. ขนาด 2 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ  140,000 บาท (องค์การฯ)              

          พ..2540 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลังงบประมาณ 350,000 บาท ( องค์การฯ)                     

          พ..2542 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ขนาด 4  ห้องเรียน 1  หลัง  งบประมาณ   400,000  บาท (องค์การฯ)

          บ้านพักครู 4 หลัง ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างดังนี้

          ..2516 ได้รับงบประมาณค่า ก่อสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ ขนาด 2 ห้องนอน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 90,000 บาท (องค์การฯ)                   

          พ..2542 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 90,000 บาท (องค์การฯ)                   

          พ..2542 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 120,000 บาท (...)                    

          พ..2540 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างถิ่นการดาร แบบ 320/28  จำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ  50,000 บาท

          ..2548 ได้รับอนุญาตจาก สปจ. เลย ให้รื้อถอนอาคารเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มาปลูกที่โรงเรียนบ้านคอนสา โดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการ                   

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคอนสา เปิดทำการสอนตั่งแต่ชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 4 หลังส้วม 3 หลัง บุคลากรทั้งสิ้น 10 คน เป็นครู 9 คน นักการภารโรง 1 คน

          พ.ศ.2545 กองทุนหมู่บ้านคอนสา-สาธร บริจาคเครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ ราคา 10,000 บาท

(เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)              

          พ.ศ.2547 คณะครู นักเรียน พร้อมชาวบ้านจัดทำผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียน ราคา 50,000 บาท

(เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)

          พ.ศ.2548  - ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บริจาค ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท

                       - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 38,000 บาท

          พ.ศ.2549  - ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินจัดซื้อสื่อห้องสมุด จำนวน 14,040 บาท

                       - บริษัทฮอนด้าเมืองเลยจำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

                       - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลมอุดหนุนเงิน จำนวน 30,000 บาท

          พ.ศ.2550  - ผ้าป่าคอมพิวเตอร์จากศิษย์เก่า จำนวน 5 เครื่อง

                       - กองทุนหมู่บ้านคอนสา-สาธร บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

                       - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลมอุดหนุนเงิน จำนวน 30,000 บาท

          พ.ศ.2551  - ผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินสมทบปูกระเบื้องโรงอาหาร  จำนวน 16,050 บาท

                       - บริษัทเอ็มอิเล็กทริก บริจาคอุปกรณ์การศึกษา ชุดกีฬาคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 30,000 บาท

                       - ผู้ปกครองนักเรียน บริจาคสมทบค่าอาหารกลางวัน ทุกปี ตั้งแต่ปี 2548-2551 คนละ 200 บาท / นักเรียน 1 คน

          พ.ศ.2553  - ผ้าป่าการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนสมทบการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน                   จำนวน 70,000 บาท

                       - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กทม.จัดเข้าค่ายครูพันธ์ใหม่ร่วมใจ อาสา พัฒนาเยาวชน และจัดทำที่แปรงฟัน เป็นเงิน 50,000 บาท (26-28 มีนาคม 2553)

                       - อบจ.เลย มอบอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 200 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท

                       - มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ.เลย จัดค่ายพัฒนากิจกรรมนันทนาการผู้เรียนและมอบอุปกรณ์การศึกษา เป็นเงิน 10,000บาท

                       - อบต.เชียงกลม จัดโครงการคาราวาน ให้นักเรียน 3 เดือนๆละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท

งบประมาณ  2553

          - ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสมทบค่าอาหารกลางวัน ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549- 2553 คนละ 200 บาท / นักเรียน 1 คน

          - ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสมทบการต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ชั้น ล่าง 1 ห้อง เป็นเงิน 30,000 บาท

          - อบต.เชียงกลม สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท

          - งบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP)

          - ครูสอนสังคมศึกษา                                             งบประมาณ 12,000 บาท

          - ก่อสร้างบ้านพักครุแบบ 203/27                              งบประมาณ 720,000 บาท

          - ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CL 10             งบประมาณ 354,360 บาท

          - งบส่งเสริมกีฬาไทยและพื้นบ้าน                                งบประมาณ 8,389 บาท

          - งบพัฒนาห้องสมุด 3 ดี (ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์)                      งบประมาณ 11,490 บาท

          - โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 30,000 บาท

          - โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการวัสดุสิ่งพิมพ์  จำนวน 40,000 บาท

          - โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 56,420 บาท

          - โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและพื้นเมือง                        จำนวน 50,000 บาท

          - โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องส้วม                    จำนวน 150,000 บาท

          - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ                                             จำนวน 1 อัตรา

ปีงบประมาณ  2554

          - ผ้าป่าการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 70,000 บาท

          - คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น 1 ชุด จากจังหวัดชลบุรี       จำนวน 18,000 บาท

          - ผ้าห่ม จากบริษัท มอยร์ซานโต้                                จำนวน 60 ผืน

          - อุดหนุนจาก อบต.เชียงกลม                                   จำนวน 20,000 บาท

ปีงบประมาณ  2555

          - ผู้ปกครองนักเรียนสมทบค่าอาหารกลางวัน คนละ 200 บาท/นักเรียน 1 คน/1 ภาคเรียน

          - อุดหนุนจาก อบต.เชียงกลม                                   จำนวน 20,000 บาท

          - โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน 10 ชุด  สพฐ.         จำนวน 12,000 บาท

 

ปีงบประมาณ  2556

          - ผ้าป่าการศึกษา                                                จำนวน 70,000 บาท

          - ผ้าห่ม จากอำเภอปากชม                                      จำนวน 20 ผืน

          - อุดหนุนจาก เทศบาลคอนสา                                  จำนวน 30,000 บาท

ปีงบประมาณ  2557

          - ผ้าห่ม จากอำเภอปากชม                                      จำนวน 10 ผืน

          - อุดหนุนจาก เทศบาลคอนสา                                  จำนวน 30,000 บาท

งบประมาณ  2558

          - ผู้ปกครองนักเรียนสมทบค่าอาหารกลางวัน คนละ 300 บาท/นักเรียน 1 คน/1 ภาคเรียน

          - อุดหนุนจาก เทศบาลคอนสา                                  จำนวน 2,000 บาท

          - งบปรับปรุงพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน                งบประมาณ 750,000 บาท

ปีงบประมาณ  2559

          - ผู้ปกครองนักเรียนสมทบค่าอาหารกลางวัน คนละ 300 บาท/นักเรียน 1 คน/1  ภาคเรียน

          - งบก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27                           งบประมาณ 820,000 บาท

ปีงบประมาณ  2560

          - ผู้ปกครองนักเรียนสมทบค่าอาหารกลางวัน คนละ 350 บาท/นักเรียน 1คน/1 ภาคเรียน

          - ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษานักเรียน                          งบประมาณ 52,000 บาท

          - งบสนับสนุนปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน                งบประมาณ 40,000 บาท

Comments