นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์

          ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มี แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยท้องถิ่นร่วมประสานบริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา             

                                                   

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ครู ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

4. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7. การบริหารและจัดการศึกษามีความเข้มแข็ง

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8  ประการ 

          1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์

          2. ซื่อสัตย์ สุจริต

          3. มีวินัย

          4. ใฝ่เรียนรู้

          5. อยู่อย่างพอเพียง

          6. มุ่งมั่นในการทำงาน

          7. รักความเป็นไทย

          8. มีจิตสาธารณะ

 


Comments