หน้าแรก : HOME

โรงเรียนบ้านคอนสา ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ชั้น อนุบาล 2                       มีจำนวน 19 คน

ชั้น อนุบาล 3                       มีจำนวน 21 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              มีจำนวน 11 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2              มีจำนวน 25 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              มีจำนวน 24 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              มีจำนวน 36 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              มีจำนวน 26 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              มีจำนวน 13 คน

รวม                                  มีจำนวน 175 คน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา     มีจำนวน    15 คน

โรงเรียนบ้านคอนสา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใช้ รูป แบบ การ เรียน การ สอน แบบ ปกติ (การ เรียน การ สอน ใน ชั้น เรียนOn-site) ตาม เงื่อนไขของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (ก ศ จ.) และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศ ปก. จ)

          สำหรับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 2-3) ตาม หลักสูตร การ ศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ผู้สอนออกแบบกิจกรรมที่เน้นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทำหน้าที่เป็นผู้ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ ส่วนการจัดการเรียนการ สอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ผู้สอนเน้นการเรียนการสอนทีฝึกกระบวนการคิด ให้ผู้เรียน ลงมือ ปฏิบัติจริงและ ให้เป็นผู้สืบค้นข้อมูลตาม ประเด็นหรือหัวข้อสำคัญที่กำหนดโดยผู้สอนทำหน้าที่ เป็นผู้ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับเด็กปฐมวัย

          ส่วนแนวทางการ เปิด-ปิดภาคเรียนได้กำหนดระยะเวลาเวลา เปิด ภาคเรียน ที่ 2/2563 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 จำนวน วัน เรียน 88 วัน ทั้งนี้ โรงเรียน จะสอนชดเชยสำหรับเวลาที่ขาดไป ใน ภาคเรียน ที่ 2 จำนวน 12 วัน เพื่อ ให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

 

 

 

 

เพื่อความ ปลอดภัยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบปกติโรงเรียนกำหนดมาตรการโดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังติดตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนี้

๑) มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา

๒) มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

๓) มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

๔) มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ

๕) มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๖) มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกห้องเรียนหลังจบการเรียนการสอน

หรือทุกสองชั่วโมง

๗) มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู

๘) มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้อง

นั้น

๙) มีมาตรการให้ผู้เรียนลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น

๑๐) มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี ฯลฯ

๑๑) มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร

ห้องสมุด ฯลฯ

๑๒) มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑๓) มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะและหมอชนะ

๑๔) มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง


มาตรการเผชิญเหตุ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนี้

๑) รายงานเร่งด่วนข้อมูลเบื้องต้นกับ

-นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา

หมายเลขโทรศัพท์ 093 105 8091

- นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์ 062 340 5098

- นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ เลขานุการศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ โควิด-19 สพป.เลย 1

หมายเลขโทรศัพท์ 081 261 5097

๒) ให้ติดต่อกับโรงพยาบาล หรือสถานบริการช่วยเหลือผู้ป่วยใกล้เคียง เพื่อให้การดูแลรักษาบุคลากรคน

ดังกล่าว และเพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรค COVID–19 ในกรณีที่มีการยืนยันการติดเชื้อจะ

ประสานกับทางโรงพยาบาลในการให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานต่อไป และรายงานเร่งด่วน

๓) ให้ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรคนดังกล่าว ทั้งครู นักเรียน บุคลากรอื่น ๆ และสมาชิก

ในครอบครัวเพื่อรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้

คำแนะนำต่อไป และรายงานเร่งด่วน

๔) ให้สถานศึกษาปิดทำการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐาน

ทางสาธารณสุข และให้งดการเรียนการสอนในโรงเรียน การประชุม การนัดหมาย การพบปะ การจัด

กิจกรรมทุกรายการ เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการสำหรับหน่วยงานของศูนย์ช่วยเหลือในการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด และรายงานเร่งด่วน

๕) ให้ทำการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคลากรคนดังกล่าว เพื่อสามารถกำหนดให้บุคลากร

และนักเรียน ที่อยู่ในสถานที่เดียวกับบุคลากรผู้นั้น ภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อกักบริเวณดูอาการ

เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการน่าสงสัยว่าจะติดเชื้อ ทุกคนในข่ายดังกล่าวสามารถติดต่อศูนย์บริการของโรงพยาบาล เพื่อขอรับการตรวจคัดกรองโดยตรง และรายงานเร่งด่วน

๖) หากพบว่ามีครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการสัมผัสกับบุคลากรคนดังกล่าว ให้สถานศึกษาส่งตัวเข้ารับการรักษา และรายงานเร่งด่วนทีม โรงเรียนบ้านคอนสา ***รางวัลชนะการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๓ ***รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วิดีโอ YouTube


หนังสั้น เรื่องไทม์ เวลา ภายใต้แนวคิด รู้จักตัวตนค้นพบตัวเอง โรงเรียนบ้านคอนสา

วิดีโอ YouTube


ผู้ตัดสิน(บน) ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "โกงไม่เอา เราไม่โกง" ทีม หนังสั้นๆ โรงเรียนบ้านคอนสา

วิดีโอ YouTube


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรค Covid - 19


ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป. เลย 1

วิดีโอ YouTube


วันแม่ 2562 โรงเรียนบ้านคอนสา

กิจกรรมวันแม่ ปี2562กิจกรรม โรงเรียนบ้านคอนสา


ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น